Onze diensten

Wat en hoe?


Wij hebben een algemene rechtspraktijk en leggen in een eerste fase de focus op eerstelijnszorg : wij brengen met u in kaart waar het voor u over gaat. In een eerste analyse maken wij een voorstel van stappenplan inclusief de raming van het prijskaartje, overlopen met u de mogelijkheden, wegen belangen af en beslissen met u welk gepast traject te volgen.

In een vervolgverhaal, leggen wij elk onze eigen accenten en kunnen wij in-house in het bijzonder onze specialisatie aanbieden.

Wij hebben verder een ruim netwerk en coƶrdineren zo beroep wordt gedaan op externe specialisatie en wij zorgen dan voor strikte opvolging van de zaak.

Tot onze core business en voorkeursdomeinen rekenen wij:


Ida DE BRUYN :

Personen- en familierecht

 • Afstammelingskwesties
 • Erfrecht
 • Adoptie
 • Ouderlijk gezag, verblijf, bijdrage in de kosten voor kinderen
 • Voogdij
 • Bewindvoering
 • Huwelijk, nietigverklaring van een huwelijk
 • Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
 • Wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning
 • Alimentatieregeling
Relatievermogensrecht en goederenrecht

 • Vermogensplanning
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Bespreking en begeleiding in het kader van erfovereenkomsten
 • Vereffening en verdeling (na ontbinding huwelijk, van nalatenschap, onverdeeldheden)
 • Schenkingen en testamenten, nietigverklaring testament
 • Zorgvolmacht
 • Eigendom, mede-eigendom en appartementsmede-eigendom
 • Erfdienstbaarheden
 • Burenkwesties
 • Erfpacht, opstalrecht
 • Voorkooprechten
Contracten en verbintenissenrecht

 • Nazicht en opmaak van overeenkomsten, bijstand bij problemen in de uitvoering van overeenkomsten of begeleiding bij de beĆ«indiging ervan
 • Koop-verkoop
 • Huur, handelshuur, pacht
 • Lening
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
Medisch en gezondheidsrecht

 • Medische aansprakelijkheid en medische fout
 • Samenwerkingsverbanden van medische beroepsbeoefenaars
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Euthanasie en laatste zorgen
 • Personen met een handicap en tegemoetkomingen
 • Arbeidsongeschiktheid
Sociaal recht

 • Betwisting ontslag om dringende redenen
 • Beroep tegen een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid of VAPH aangaande tegemoetkoming or erkeninning
 • Werkloosheidskwesties of RIZIV-aangelegenheden
 • Sociaal strafrecht
Collaboratieve onderhandelingen

Sofie VAN HEE :

Strafrecht

 • Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank en Correctionele Rechtbank
 • Advies in Cassatie in strafrechtelijke aangelegenheden
 • Voorlopige hechtenis
 • Raadkamer
 • Salduz-bijstand bij verhoor
 • Behartigen van de belangen van het slachtoffer, burgerlijke partijstelling
Wegverkeer

 • Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank
 • Aansprakelijkheidskwesties bij een verkeersongeval
 • Schadebegroting naar aanleiding van een ongeval
 • Lichamelijke schade
 • Regresvordering
 • Kwesties omtrent verval van het recht tot sturen
Aansprakelijkheidsrecht

 • Schade uit onrechtmatige daad
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Schade in bouwzaken: aansprakelijkheid aannemer
 • Bijstand bij expertises
Betwisting en invordering niet betaalde facturen

 • Betwisting onjuiste facturen
 • Nazicht en redactie algemene voorwaarden
 • Invorderen van facturen
 • Discussie tussen handelaars
 • Wet handelspraktijken
 • Consumentenrecht
Jeugd- en familierecht

 • Bijstand minderjarigen bij verhoor ingeval van een MOF
 • Bijstand minderjarigen voor de Jeugdrechtbank ingeval van een VOS of MOF
 • Ouderlijk gezag, verblijf, bijdrage in de kosten voor kinderen
 • Voogdij
 • Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
 • Wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning
 • Alimentatieregelingen
 • Vereffening-
Collaboratieve onderhandelingen

Kostprijs?


Een eerste consult kost 65 euro incl BTW.

Voor de eerstelijnszorganalyse en advies wordt 365 euro incl BTW aangerekend.

Een verdere dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten met in hoofdorde de keuze voor dienstverlening tegen vaste prijs (ereloon en kost )met tarifering meerwerk of voor het werken aan uurtarief en kost volgens activiteitenrapport.

Het uurtarief ereloon bedraagt 163,35 euro inclusief BTW (135 euro excl BTW).

Er wordt bij voorrang nagegaan of onze dienstverlening via een door u afgesloten rechtsbijstandsverzekering gedekt is. Wij verwijzen in dit verband ter info naar de Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering ( in werking sinds 1 september 2019). Volgens het nieuw art. 145(49), WIB 1992 is er, indien u voldoet aan de voorwaarden, een belastingvermindering voorzien voor betaalde premies. U zal zich hiervoor dienen te informeren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij verbinden ons niet tot de maximumbedragen voorzien in het KB tot uitvoering van de wet, maar zullen in geval van dekking, de gepaste afspraken maken.

© 2024 Advocatenkantoor De Bruyn-Van Hee